Plan gospodarenja otpadom osnovni je planski dokument koji su u obvezi izraditi i primijeniti sve županije, gradovi i općine.

Prema članku 21 Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) propisano je da su jedinice lokalne samouprave (JLS), odnosno Grad Zagreb, u obvezi donijeti plan gospodarenja otpadom (PGO) za razdoblje od šest godina uz prethodno ishođenje suglasnosti na prijedlog plana od strane jedinice regionalne (područne) samouprave odnosno županija te Ministarstva.

 

Poveznica na PGO Benkovca, PGO Gračac i PGOLovinac

PGO BENKOVAC - FINAL (PDF)

PGO BENKOVAC (PDF)

PGO Općina Gračac (PDF)

PGO Lovinac (PDF)

Popis otpada za reciklažno dvorište (PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedinica lokalne samouprave obvezne su na svom području osigurati:

 

  1. Javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (davatelj usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada dužan je obračunati cijenu javne usluge na način kojim se osigurava primjena načela »onečišćivač plaća«, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja te usluge. Davatelj usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada dužan je korisniku usluge obračunavati cijenu javne usluge iz članka razmjerno količini predanog otpada u obračunskom razdoblju, pri čemu je kriterij količine otpada u obračunskom razdoblju masa predanog otpada ili volumen spremnika otpada i broj pražnjenja spremnika.).
  2. Odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.
  3. Sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada.
  4. Provedbu Plana gospodarenja otpadom.
  5. Donošenje i provedbu plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave.
  6. Provođenje izobrazno-informativne aktivnosti na svom području.
  7. Mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada.

 

Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje tog otpada na određenom području, pružanja usluge putem spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za obradu tog otpada. Za izvršenje iste usluge neophodni su odgovarajući spremnici te odgovarajuća komunalna vozila.