Izmjene postojećih EU Direktiva koje donosi "Paket o otpadu" obvezujuće su za sve države članice EU. Objavljen je 14.06.2018 objavom u Službenom listu EU a u "Paketu o otpadu" opisani su ciljevi za države članice prema kojima se do 2030. godine zabranjuje odlaganje na odlagalište otpada koji se može oporabiti i reciklirati te se smanjuje odlaganje komunalnog otpada na odlagališta na 10 % do 2035. godine uz mogućnost izuzeća za postizanje tog cilja za dodatnih 5 godina za države članice, uključujući Republiku Hrvatsku, koje trenutno odlažu veći postotak svojeg otpada na odlagališta.

Uvode se novi ciljevi i do 2035. godine očekuje se povećanje pripreme za ponovnu uporabu, recikliranje i oporabu korisnog otpada poput biootpada, ambalažnog otpada i komunalnog otpada prema kojima države članice do 2025. godine trebaju povećati pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje komunalnog otpada povećati na najmanje 55 % mase proizvedenog komunalnog otpada, a do 2035. godine na najmanje 65% mase proizvedenog komunalnog otpada.

 

„Paket o otpadu“ sastoji se od četiri Direktive:

 1. Direktiva (EU) 2018/851 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2008/98/EZ o otpadu;
   
 2. Direktiva (EU) 2018/850 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 1999/31/EZ o odlagalištima otpada;
   
 3. Direktiva (EU) 2018/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu;
   
 4. Direktiva (EU) 2018/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktiva 2000/53/EZ o otpadnim vozilima, 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima te 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi.

 

POPIS ZAKONA I PODZAKONSKIH ODREDBI RH VEZANIH UZ GOSPODARENJE OTPADOM

 

Zakoni, uredbe, pravilnici, odluke i naputci

 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)
 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
 • Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17)
 • Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom (NN 32/98, 23/07)
 • Uredba o nadzoru prekograničnog prometa otpadom (NN 69/06, 17/07, 39/09, 94/13, 6/14)
 • Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije (NN 6/14)
 • Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN 97/15)
 • Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 105/15)
 • Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 112/15)
 • Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96, 50/05, 23/07)
 • Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/01, 23/07, 45/07)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN 40/06, 31/09, 156/09, 111/11, 86/13, 40/15)
 • Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu ( NN  97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13, 88/15 )
 • Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07)
 • Pravilnik o načinima i uvjetima termičke obrade otpada (NN 45/07)
 • Popis stručnih institucija koje imaju ovlast za izdavanje izvješća o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpada (NN 51/96, 93/96)
 • Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (NN 59/06, 109/12)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 133/06, 31/09, 156/09, 45/12, 86/13, 111/15)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 136/06, 31/09, 156/09, 53/12, 86/13, 91/13, 40/15, 125/15)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom   (NN 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12, 86/13, 42/14)
 • Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08)
 • Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (NN 38/08)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina (NN 128/08)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/14, 48/14, 107/14, 139/14)
 • Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima (NN 103/14)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida (NN 117/14)
 • Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (NN 117/14)
 • Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 50/15)
 • Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/2015)
 • Pravilnik o katalogu otpada (NN 090/2015)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom (NN 99/15)   
 • Pravilnik o  baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 111/15)
 • Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 125/15)
 • Program izobrazbe o gospodarenju otpadom (NN 77/15)
 • Odluka o dopuštenoj količini otpadnih guma koje se može koristiti u energetske svrhe (NN 36/07 )
 • Odluka o postupanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu mjera radi unapređenja sustava gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (58/11)
 • Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim  gumama (NN 40/15, 125/15)
 • Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže (NN 88/15)
 • Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima (NN 95/15)  
 • Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)
 • Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. do 2015. godine (NN 85/07, 126/10, 31/11, 46/15)
 • Naputak o načinu izračuna naknade gospodarenja komunalnim otpadom  (NN 129/11, 137/11)
 • Naputak o glomaznom otpadu (NN 79/15)
 • Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08)